A felügyelőbizottság

A tagok az ügyvezetés ellenőrzése céljából felügyelőbizottságot választhatnak.
Kötelező a társaságnál felügyelőbizottság létrehozása:

 az nyrt.-nél (kivéve ha egységes irányítási rendszer szabályai szerint működik),
 a zrt.-nél, ha azt a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek kérik,
 ha törvény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre tekintettel előírja,
 a munkavállalókat megillető ellenőrzési jogok gyakorlása érdekében, amennyiben a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja.
A felügyelőbizottság testületként jár el, a törvény rendelkezései szerint legalább 3 legfeljebb 15 tagból állhat, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre is vonatkozhat abban az esetben, ha a társaság vezető tisztségviselőit is határozatlan időre választja a társaság legfőbb szerve.
A felügyelőbizottság felvilágosítást kérhet a vezető tisztségviselőktől, megvizsgálhatja a társaság könyveit és iratait, amennyiben a gazdasági társaságnál működik felügyelőbizottság, úgy a számviteli törvény szerinti beszámolóról (mérlegről) a legfőbb szerv csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.