A gazdasági társaság alapítása (cégalapítás)

A létesítő okiratot valamennyi tagnak alá kell írnia az okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd előtt, ezért a tagok személyes találkozása az okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéddel mindenképpen szükséges! (A személyes találkozásra és az okiratok aláírására akár az Ön otthonában is sor kerülhet.) A személyes találkozáskor az eljáró ügyvéd ellenőrzi a tagok személyi azonosságát is.

A társaság alapítását a létesítő okirat aláírásától számított 30 napon belül a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságnál kell elektronikus úton bejelenteni. A bejelentést jogi képviselő végzi, aki az okiratokat beszkenneli, elektronikus aláírással látja el és e-mailben továbbítja az illetékes cégbíróság részére.
A gazdasági társaság a létesítő okirat ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától előtársaságként működhet, az előtársasági jelleget a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” („b.a.”) toldattal kell jelezni. Az előtársaságra vonatkozóan a társasági törvény több korlátozást is tartalmaz.
A benyújtást követően a cégbíróság megvizsgálja, hogy a jogi képviselő által benyújtott okiratok tartalma megfelel-e jogszabályoknak, majd tanúsítványt állít ki, amely tartalmazza a társaság:
- cégnevét,
- székhelyét,
- cégjegyzékszámát,
- adószámát (közösségi adószámát is)
- statisztikai számjelét.
A bejegyzési kérelem benyújtásától számított 8 napon belül (egyszerűsített eljárásban 1 munkaóra alatt) a cégbíróság megvizsgálja, hogy lerótták-e az illetéket, illetőleg a kérelem tartalmazza-e a cégtörvényben meghatározott mellékleteket.
Amennyiben a bejegyzési kérelemnyomtatvány és annak mellékletei megfelelnek a jogszabályi rendelkezéseknek, úgy a cégbíróság bejegyzi a gazdasági társaságot, majd a bejegyzési kérelem adatait a cégbíróság a közzéteszi a Cégközlönyben.
A cégbíróság hiánypótlásra hívja fel a jogi képviselőt, ha a kérelemben vagy annak mellékleteiben hiányosságot észlel.
A cégtörvényben meghatározott egyes kötelező mellékletek hiánya esetén (mint pl. az illeték lerovása, meghatalmazás hiánya, stb.) a bejegyzési kérelmet elutasítja.
A gazdasági társaságnak a cégbejegyzést követő 8 napon belül bankszámlát kell nyitnia valamelyik pénzintézetnél és a számlára a létesítő okiratban meghatározott összegű jegyzett tőkét be kell fizetni. A befizetéssel a tag(ok) törzsbetéte(i) a társaság tulajdonába kerülnek.
A bankszámlanyitáshoz szüksége lesz a létesítő okiratra, a vezető tisztségviselő aláírás-mintájára, továbbá a cégbíróság által kiállított elektronikus tanúsítványra, vagy bejegyző végzésre. A bankszámlanyitásról a pénzintézet értesíti a cégbíróságot és az adóhivatalt.
A gazdasági társaságok megszűnése, megszüntetése
A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
A megszűnés oka lehet a tagok önkéntes elhatározása, hatósági határozat, vagy alapulhat jogszabályon.
A megszűnés módját tekintve történhet jogutódlással, vagy jogutód nélkül is.
A megszűnés esetkörei:
1. határozott idő eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
2. a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését,
3. a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutódlással történő megszűnését (lásd: átalakulás),
4. a társaság tagjainak száma egy főre csökken (kft. és zrt. működhet egyszemélyes társaságként, míg kkt. és bt. esetében 6 hónap áll rendelkezésre arra, hogy a társaságba új tag lépjen be),
5. a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
6. a Cégbíróság hivatalból törli,
7. a társaság felszámolási eljárás során megszüntetésre kerül,
8. minden olyan egyéb eset, amelyet a törvény az egyes társasági formáknál tartalmaz.
A gazdasági társaságok átalakulása.
A gazdasági társaság átalakulásakor jellemzően a gazdasági társaság átalakul egy másik cégformává (pl. bt-ből kft.-vé alakul), az átalakulásnak azonban léteznek további esetei is, melynek során gazdasági társaságok egyesülnek (két vagy több gazdasági társaság egyesül egy jogutód társasággá), illetve szétválnak (egy gazdasági társaságból kettő, vagy több jogutód gazdasági társaság lesz).
Az egyesülés történhet:
- Összeolvadással, melynek eredményeként az egyesülő gazdasági társaságok megszűnnek és egy teljesen új gazdasági társaság jön létre a jogelődök vagyona átszáll a jogutód cégre.
- Beolvadással, melynek eredményeként az egyik gazdasági társaság (beolvadó társaság) megszűnik és annak vagyona az átvevő gazdasági társaságra mint jogutódra száll át, melynek társasági formája változatlan marad.
A szétválás történhet:
Kiválással, melynek eredményeként a jogelőd gazdasági társaságból kiválik egy új gazdasági társaság (a társaságból kiváló tagok és a társasági vagyon egy részének részvételével, illetve a kiváló tag a társasági vagyon őt megillető részével egy már működő gazdasági társasághoz csatlakozik).
Különválással, melynek eredményeként a jogelőd gazdasági társaság megszűnik és különvált (jogutód) gazdasági társaságok keletkeznek.