Jogi alapismeretek

A cégjegyzés

A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultságot jelenti. Önálló cégjegyzés esetén a vezető tisztségviselő egyedül (önállóan) is jogosult a cég nevében történő aláírásra, együttes cégjegyzés esetén legalább két jogosult aláírása szükséges. Cégjegyzésre a vezető tisztségviselő, a cégvezető, vagy a munkavállaló lehet jogosult.

A polgári jog fogalma, alapelvei, forrásai

A polgári jog az a jogág, amely az állampolgárok, az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza az egyenjogúság és a mellérendeltség rendszerében.

Bővebben ...

A felügyelőbizottság

A tagok az ügyvezetés ellenőrzése céljából felügyelőbizottságot választhatnak.
Kötelező a társaságnál felügyelőbizottság létrehozása:

Bővebben ...

A polgári jogi jogviszony alanyai

Jogalanyok azok, akiket a jog saját neveikben jogok szerzésére és kötelezettségek vállalására feljogosít. Pl. a közkereseti társaság nem önálló jogi személy, mégis jogalany, mert jogszabály rendelkezése szerint saját tulajdona lehet, önállóan, felvett név alatt „tagjaitól függetlenül” vehet részt az üzleti életben.

Bővebben ...

Az ember, mint jogalany

Az ember jogképessége azt jelenti, hogy az embernek lehetnek jogai és kötelezettségei.
A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes, életkorra, nemre, fajra, nemzetiséghez vagy felekezethez tartozásra tekintet nélkül egyenlő. A jogképesség jellemzője tehát hogy általános, egyenlő feltétlen.

Bővebben ...

A gazdasági társaság alapítása (cégalapítás)

A létesítő okiratot valamennyi tagnak alá kell írnia az okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd előtt, ezért a tagok személyes találkozása az okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéddel mindenképpen szükséges! (A személyes találkozásra és az okiratok aláírására akár az Ön otthonában is sor kerülhet.) A személyes találkozáskor az eljáró ügyvéd ellenőrzi a tagok személyi azonosságát is.

Bővebben ...

Az állam, mint jogalany

Az állam létezésétől kezdve alanya vagyoni jogoknak. Jogképessége általános, kiterjed mindenfajta jog, kötelezettség megszerzésére, kivéve amelyek természetüknél fogva az emberhez kötődnek. Pl. ha van örökös, az arra száll, házasságot csak természetes személy köthet.
Az állam a polgári jogviszonyokban közvetlenül és közvetve vehet részt.

Bővebben ...

Elektronikus cégeljárás

2008. július 1-jétől a cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság részére a cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt elektronikus nyomtatványon kell - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló (továbbiakban Ctv.) törvényben meghatározott módon és a mellékletekkel együtt - előterjeszteni.
A cégbejegyzési eljárásról általában

Bővebben ...

A jogi személyek

Az állam jogi személyeknek ismeri el az állami, gazdasági, társadalmi szerveket és szervezeteket, az egyesületeket, egyéb szervezeteket, ha feladataikhoz szükséges, hogy vagyoni jogaik és kötelezettségeik legyenek.

Bővebben ...